30.10.2016

Експертна рада визначила студентів, які отримають стипендію міського голови та міської ради

Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ îáíàðîäîâàëî ñïèñîê âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé Óêðàèíû, êîòîðûå ïî ñîñòîÿíèþ íà 13 îêòÿáðÿ 2011 ã. íå çàêàçàëè è íå âûäàëè ñòóäåí÷åñêèå áèëåòû äëÿ ñòóäåíòîâ ïåðâûõ êóðñîâ, êîòîðûå ïîñòóïèëè íà îáó÷åíèå ïî îáðàçîâàòåëüíî - ïðîôåññèîíàëüíûì ïðîãðàììàì ìëàäøåãî ñïåöèàëèñòà, áàêàëàâðà, ñïåöèàëèñòà è ìàãèñòðà. Ñîãëàñíî äàííûì Ìèíîáðàçîâàíèÿ, â ïåðå÷íå 23 ïîçèöèè, êîòîðûå çàíèìàþò êàê ãîñóäàðñòâåííûå, òàê è ÷àñòíûå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ. Ñðåäè íèõ åñòü, â ÷àñòíîñòè, äâà ñòîëè÷íûõ: "Èíñòèòóò ýêîëîãèè è ìåäèöèíû" è "Óêðàèíñêàÿ àêàäåìèÿ áèçíåñà è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà". Òàêæå â ïåðå÷íå çíà÷àòñÿ:

Експертна рада з призначення стипендії міського голови та міської ради для талановитих студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах та професійно-технічних навчальних закладах м. Миколаєва, які отримають стипендію міського голови та міської ради.

Про це повыдомляэ прес-служба Миколаъвськоъ мыськоъ ради.

Виходячи із того, що Миколаївською міською радою на 2016 бюджетний рік заплановано призначити 60 стипендій міського голови та міської ради, експертна рада вирішила надати стипендії 29 студентам вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації, 15 студентам вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації та 16 студентам професійно-технічних навчальних закладів.

Нагородження стипендіатів традиційно відбудеться в Міжнародний день студента 17 листопада.

Читайте також: Какие проекты и мероприятия ко Дню студента и новогодним праздникам пройдут за счет бюджетных средств

Leave a Reply